Ako správne používať identifikačný list nebezpečného odpadu

Keďže identifikačný list nebezpečného odpadu patrí medzi zákonné povinnosti pri nakladaní (čiže pri preprave, zhromažďovaní a skladovaní) s nebezpečným odpadom, netreba ho brať na ľahkú váhu. A na ľahkú váhu netreba brať ani aktuálne kódy označujúce jednotlivé odpady. A nie len kvôli prípadným kontrolám inšpektorov.

Indentifikačný list nebezpečného odpadu (ILNO) je potrebné umiestniť na všetky nádoby, nádrže či obaly, kde skladujeme nebezpečné odpady. Rovnako ním odporúčame označiť aj vstupné dvere skladu odpadu, aj keď to zákon vyslovene neprikazuje. Na jednej strane sa tým vyhnete zbytočnej výmene názorov s kontrolórmi a na druhej strane tým výrazne pomôžete záchranným zložkám pri ich práci v prípade požiaru alebo inej nehody či nešťastia.

Podľa čoho indentifikačný list nebezpečného odpadu vyplniť

Ideálne na základe kariet bezpečnostných údajov, ktoré obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície. Túto kartu vám je povinný poskytnúť predajca danej látky. Navyše je povinný vám poskytnúť aj jej prípadnú aktualizáciu, ak k nej dôjde do 12 mesiacov od kúpy látky. Ak touto kartou nedisponujete, odporúčame si zistiť informácie z iných voľne dostupných, no hodnoverných, zdrojov.

Potrebujete sa venovať vašej práci naplno? Nechajte tieto povinnosti na nás. Máme pre vás službu, ktorá vám zabezpečí environmentálne poradenstvo a legislatívny servis na mesačnej báze. Viac o službe Odpadové hospodárstvo – legislatívny servis.

Vzor tlačiva identifikačného listu nebezpečného odpadu si môžete stiahnuť napríklad tu.

Kódové označenia jednotlivých druhov odpadu nájdete tu.