Je pre vás čítanie zákonov španielska dedina? Poznáte vaše povinnosti v rámci zákonov o životnom prostredí, ale nie ste si istí, čo presne sa vás týka a čo nie? Vaše najčastejšie otázky a odpovede sme zhrnuli nižšie. Ak hľadáte odpoveď na otázku, ktorú ste tu nenašli, neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme.

Potrebujete poradiť ?

Ozvite sa nám +421 911 824 164 info@envirolegal.sk
potrebujete_poradit

Najčastejšie otázky

Kedy bude spustený ISOH?

Spustenie ISOH bolo presunuté na 1. 1. 2024. Zhrnutie posledných legislatívnych zmenách sme publikovali v článku Vybrané legislatívne zmeny z odpadového hospodárstva pre klientov Envirolegal.

Zobraziť celú odpoveď
Aké sú povinnosti stavebníka v súvislosti so stavebným odpadom a odpadom z demolácií?

Nové povinnosti sa týkajú hlavne separácie stavebného odpadu na zložky, ktoré sa dajú opätovne použiť – nutnosť vykonať pred demolačný audit. Stavebník (ten, komu bolo vydané stavebné povolenie) musí zabezpečiť 70%-né zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy. Povinnosti sa tiež týkajú ohlasovania hmotností na okresný úrad pred […]

Zobraziť celú odpoveď
Kto podáva hlásenie o odpadoch?

Ohlásenie o vzniku odpadu musí zasielať vždy pôvodca odpadu. Teda ten, koho činnosťou odpad vznikol. Viac o ohlásení za odpady v článku Zmena tlačiva, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Kam poslať ohlásenie o vzniku odpadu? Odpoveď nájdete tu. Ak potrebujete vypracovať kompletné ohlásenie o odpadoch, jednoducho využite našu službu Hlásenie o vzniku […]

Zobraziť celú odpoveď
Kam poslať ohlásenie o vzniku odpadu?

Ohlásenie sa zasiela na príslušný okresný úrad životného prostredia, kde vznikol odpad. Ak máte sídlo firmy v Bratislave, ale vaše prevádzky sa nachádzajú v Martine a Košiciach, ohlásenie sa posiela na okresný úrad životného prostredia do Martina a Košíc. Adresy jednotlivých okresných úradov nájdete na tomto linku. Radi vám vypracujeme kompletné ohlásenie o odpadoch a […]

Zobraziť celú odpoveď
Čo sú malé zdroje znečistenia ovzdušia a kedy sa podáva hlásenie? 

Malé zdroje znečistenia sú zariadenia s príkonom do 0,3 MW. Môže sa jednať o vykurovacie telesá (plynové infražiariče, kotle a kotle na biomasu alebo uhlie) , lakovacie linky, pieskovacie kabíny. Pred začatím prevádzkovania týchto zariadení je potrebné informovať príslušný obecný úrad alebo mestský úrad, kde sa zariadenia nachádza a pravidelne do 15.2. podávať ohlásenie o […]

Zobraziť celú odpoveď
Načo slúži dokument Opatrenia pre prípad havárie? 

Je to dokument, ktorý stanovuje jednotný postup, právomoci a zodpovednosti pri nakladaní s nebezpečným odpadom v rámci spoločnosti. Zameriavajú sa na likvidáciu následkov havárie v prípade úniku znečisťujúcich látok. Sú v ňom uvedené zdravotné riziká pri kontakte so skladovaným nebezpečným odpadom, ich spôsob sanácie v prípade úniku a taktiež aj dôležité telefónne čísla. Musia byť podpísané od každého […]

Zobraziť celú odpoveď
Kedy je potrebné podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním sa podáva v prípade, že ste vyprodukovali viac ako 1000 kg ostatného odpadu alebo viac ako 50 kg nebezpečného odpadu za rok. Pri istých odpadoch sa však musí ohlásenie podávať pri akomkoľvek množstve, tak ako to určuje evidenčná a ohlasovacia vyhláška. Radi vám vypracujeme kompletné hlásenie o vzniku […]

Zobraziť celú odpoveď
Ako často je potrebné zabezpečovať enviro školenie pre zamestnancov?

Školenia v oblasti životného prostredia sú dôležité najmä preto, aby sa neustále udržovalo povedomie medzi zamestnanami. Jednak o triedený odpadov, prípadne samotného zabezpečenia výroby a dodržiavanie postupov v prípade havárie. Tým, že sú zamestnanci nedisciplinovaný a zle separujú odpady, vznikajú firme náklady pri likvidácií a to tak, že jednotlivé zložky by sa mohli napr. predať […]

Zobraziť celú odpoveď
V ktorom prípade by sme sa mali zaoberať ochranou ovzdušia?

V prípade ak prevádzkujete stacionárne alebo mobilné zdroje znečistenia ovzdušia. Zdroje znečistenia ovzdušia môžu byť napríklad zariadenia spaľujúce palivá (biomasa, plyn) alebo technológia, ktorá niečo vypúšťa výduchom do ovzdušia (lakovacia alebo pieskovacia kabína). Rovnako môže byť zdrojom čokoľvek čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia (sklad materiálu z ktorého sa vetrom uvoľňujú tuhé látky, lom, množstvo výparov z […]

Zobraziť celú odpoveď
Ako správne skladovať odpady?

Zhromaždiská odpadov: Na skladovanie odpadov sú vhodné napmä prístrešky, sklady, garáže, voľné plochy na uzatváracie kontajnery. Nebezpečné odpady je nutné skladovať v uzamknutom sklde, ktorý je vybavený v zmysle legislatívnych požiadaviek. Ako správne skladovať, separovať či evidovať odpad vieme vašim zamestnancov preškoliť cez našu službu Enviro školenie pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov.

Zobraziť celú odpoveď
Kedy je potrebné mať od úradu vydaný súhlas na skladovanie nebezpečného odpadu?

Zrušenie povinnosti od 1.11.2021 – Súhlas na zhromažďovanie nebezpečného odpadu sa prestal používať. https://envirolegal.sk/co-prinesie-jesenna-novela-zakona-o-odpadoch-79-2015-z-z/ Ten kto zhromažďuje ročne viac ako 1 tonu nebezpečného odpadu ročne, musí požiadať príslušný okresný úrad životného prostredia o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu. Definujú sa v ňom všetky potrebné katalógové čísla odpadov, ktoré potrebuje prevádzka zhromažďovať. Od 1.7.2021 sa […]

Zobraziť celú odpoveď
Kedy je potrebné evidovať odpady?

Evidencia odpadov sa vedie pri akejkoľvek produkcii odpadu za každú prevádzku samostatne (v prípade stavby za každú stavbu samostatne) v mesačných intervaloch na evidenčných listoch odpadu. Od 1.1.2021 bude potrebné ohlasovať evidenciu elektronicky cez portál ministerstva isoh.gov.sk. Aktuálne sa čaká na vydanie novej evidenčnej vyhlášky kde bude upresnená celá forma ohlasovania. Ohlásenie o vzniku odpadu a […]

Zobraziť celú odpoveď
Čo je vyhradený výrobok?

Je to výrobok (obal, neobal, elektrozariadenie, batérie a akumulátory, pneumatiky, vozidlá), ktorý je uvedený na trh v SR, čiže vzťahuje sa naň rozšírená zodpovednosť výrobcu.

Zobraziť celú odpoveď
Kto je výrobcom vyhradeného výrobku?

Je to subjekt, ktorý vyrába alebo dováža vyhradené výrobky na trh SR. V prípade obalov sa jedná o balenie výrobkov do obalov, nie o fyzickú výrobu obalu. Každý výrobca vyhradeného výrobku sa musí zaregistrovať do Registra výrobcov vyhradeného výrobku.

Zobraziť celú odpoveď
Čo je rozšírená zodpovednosť výrobcu?

Je to súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré sa vzťahujú na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku.

Zobraziť celú odpoveď
Čo je Organizácia zodpovednosti výrobcov?

Je to organizácia autorizovaná ministerstvom, ktorej výrobcovia nahlasujú údaje týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Tá ich následne spracuje a odošle ministerstvu.

Zobraziť celú odpoveď
V ktorom prípade by sme sa mali zaoberať ochranou vôd?

Ak by vaša činnosť mohla ohroziť únikom znečisťujúcich látok kanalizáciu, podzemné a povrchové vody, dažďovú kanalizáciu. Sú to napríklad činnosti, pri ktorých vznikajú nebezpečné odpady (rezné emulzie, kaly). Alebo sa vo firme skladuje väčšie množstvo znečisťujúcich látok. Prípadne ak prevádzkujete čističku odpadových vôd, kanalizáciu, vypúšťate odpadové vody z vašej prevádzky. Isté povinnosti vznikajú aj pri […]

Zobraziť celú odpoveď
Kedy musíme mať vypracovaný havarijný plán pre vody?

Ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako […]

Zobraziť celú odpoveď

  Radi vám poradíme
  Ochrana osobných údalov

  Vymeňte neefektívny čas pri riešení environmentálnych zákonov za čas na úspešný biznis

  zivotne_prostredie

  Vaša firma bude chrániť životné prostredie efektívnejšie a lacnejšie

  skolenie

  Poskytneme školenie, odpovede na otázky, upozorníme na zmeny

  cena

  Dodáme len to, čo reálne potrebujete za vopred dohodnutú cenu

  povolenia

  Vybavíme všetky povolenia a vy sa tak vyhnete pokutám

  Páči sa Vám náš obsah? Prihláste sa do newslettera.