Dali ste si vyviesť nebezpečné odpady? A viete kde všade to treba ohlásiť

Každý, kto zhromažďuje nebezpečné odpady do času ich vývozu, je povinný odovzdať nebezpečný odpad oprávnenej osobe, čiže zmluvnej zberovej spoločnosti. Odovzdaním odpadov sa firma stáva ich odosielateľom a s tým súvisia tieto povinnosti.

Povinnosť odosielať sprievodné listy nebezpečného odpadu

V zmysle (§ 11 ods.3 vyhlášky 366/2015) je odosielateľ povinný zabezpečiť odosielanie sprievodných listov nebezpečného odpadu na príslušné okresné úrady životného prostredia, vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, po ktorom bol vývoz nebezpečného odpadu.

Komu ohlásiť nebezbečný odpad

Na okresné úrady sa odosielajú kópie sprievodných listov nebezpečného odpadu č.1 (SLNO), ktorý vám dá šofér zberovej spoločnosti. Tieto SLNO je potrebné odoslať na okresný úrad v mieste nákládky nebezpečného odpadu, v mieste vykládky nebezpečného odpadu a aj okresnému úradu v sídle kraja, ktorý vydal súhlas na prepravu nebezpečného odpadu.

Na tomto odkaze nájdete skratky okresov a krajov okresných úradov.

Ako odosielať sprievodné listy nebezpečného odpadu

Odosielanie sprievodných listom môžete nasledovnými spôsobmi. Fyzicky doručiť do podateľne okresného úradu, kde odovzdáte kópiu a necháte si potvrdiť originál SLNO  č.1, poštou s potvrdením o doručení listu alebo elektronicky cez Slovensko.sk.

Dajte si pozor

V prípade kontroly zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia je potrebné sa preukázať, že ste si túto povinnosť splnili. Na preukázanie vám slúžia buď orazená kópie SLNO z fyzického podania, potvrdenky o odoslaní SLNO pri poštovom zasielaní, alebo potvrdenie o doručení cez elektronicky systém slovensko.sk. Ďalej je potrebné spárovať SLNO č.1 (dostanete od šoféra zberovej spoločnosti) so SLNO č.4 (príde vám s faktúrou od zberovej spoločnosti)

Spárované dokumenty spolu s potvrdeniami o odoslaní úradom sa archivujú po dobu 5 rokov. 

Čo ak si odosielanie sprievodných listov neplníte

Za porušenie tejto zákonnej povinnosti Vám hrozí sankcia vo výške od 500 do 50.000 €.

Nestrácajte čas chodením po úradoch a poštách. Zabezpečíme Vám odosielanie sprievodných listov nebezpečného odpadu za vás. Pozrite si našu službu Odosielanie sprievodných listov nebezpečného odpadu.