Zdravotnícky odpad a jeho (ne)známe úskalia

Viete, ako sa likvidujú lieky po spotrebe, použité injekčné ihly či zvyšky infekčného odpadu? Jedným slovom komplikovane. Poďme sa však pozrieť na konkrétne zaujímavosti a úskalia nakladania so zdravotníckym odpadom.

Ak ste si mysleli, že všetok tento špecifický odpad, ktorý produkujú zdravotnícke zariadenia, sa spaľuje tak, ako kedysi – čiže skoro v každej stredne veľkej nemocnici, tak ste na omyle. Súčasné regulácie ohľadom čistoty ovzdušia a s tým spojené náklady na prevádzku spaľovní, zásadne zmenili zaužívané spôsoby likvidácie tohto odpadu.

Prvé dôležité pravidlo je, že odpad zo zdravotníckych pracovísk sa zbiera denne a separovane. Biologicky kontaminovaný odpad je možné skladovať v oddelenom priestore najviac 7 dní. Pokiaľ ide o chladený priestor, tak sa táto lehota predlžuje na 14 dní. Nebezpečný, respektíve kontaminovaný odpad (napríklad ľudské tkanivo alebo lieky) je potrebné uložiť do uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných nádob, ktoré je v ideálnom prípade možné spáliť. Pokiaľ ide o ostrý odpad (napríklad skalpely alebo ihly), tak ten je nutné uložiť do hrubostenných nepriepustných obalov, ktoré je možné spáliť. Počas triedenia zhromaždeného odpadu je navyše potrebné zabezpečiť také podmienky, pri ktorých bude znemožnené jeho odcudzenie alebo zneužitie a nebude mať k nemu prístup nepovolaná osoba, zver alebo hmyz. Taktiež je dôležité s ním narábať opatrne, aby nedošlo k porušeniu obalu.

V súčasnej dobe sú viac ako aktuálne aj pravidlá nakladania s odpadom, ktoré vznikajú pri činnostiach súvisiacich s testovaním na ochorenie Covid-19. Tieto materiály, ktoré zahŕňajú nebezpečný a ostrý odpad (ihly, tampóny, kontaminované rukavice) je potrebné likvidovať podľa vyššie spomínaných pravidiel a nie je možné ho za žiadnych okolností miešať s bežným komunálnym odpadom.

Všetok tento odpad následne odváža a likviduje spravidla súkromná spoločnosť, ktorá disponuje príslušnou licenciou a koncesnou živnosťou v oblasti nakladania s odpadom.